Carta de serveis1.- Informació general

La residència Vall del Terri és un Centre de Serveis per a la gent gran.

Oferim un servei d’acolliment residencial i de centre de dia amb assistència integral en les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència.

Treballem des del respecte i la integritat per oferir un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats assistencials de tots els nostres usuaris, tot afavorint la recuperació i/o el manteniment del seu màxim grau d’autonomia personal i social.

El principal objectiu és que els nostres residents es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves característiques personals.

Compta amb els serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter permanent (amb número de registre S05914) amb 52 places i de servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent (amb número de registre S05915) amb 15 places.

Som un centre col·laborador acreditat per la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2004.

1.1.- Identificació

Nom del Servei:

CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN VALL DEL TERRI

Representant legal:

Laura Murillo Parra

Ubicació:

C/ Jacint Verdaguer, 35

Cornellà del Terri - 17844

Contacte:

Telèfon: 972594050

info@residenciavalldelterri.com

Seu Web:

https://www.residenciavalldelterri.com/ca/

Horari del Servei:

Servei de Centre de Dia: de 08:00 h a 20:00 h

Servei Residencial de 24 hores

2.- Missió i valors

Oferir una atenció integral a les persones grans amb dependència i contribuir a la millora de la seva qualitat de vida i la del seu entorn familiar a través de la prestació de serveis assistencials orientats a potenciar la seva autonomia.

Disposem d’un equip multidisciplinari de professionals dels àmbits assistencial, clínic i social, amb l’objectiu de donar un servei integral de qualitat i humà atenent les necessitats de les persones usuàries.

Els valors que caracteritzen el servei són:

 • La qualitat dels nostres serveis com un dret de la persona atesa, mitjançant el treball d'un equip multidisciplinari que persegueix sempre l'assoliment de les seves expectatives, treballant amb respecte, transparència, creativitat i innovació.
 • L’orientació a l’usuari del nostre sistema de gestió, aplicant el model d'atenció centrada en les persones (ACP), en la seva capacitat i participació.
 • La gestió dels recursos necessaris i suficients per tal de garantir el compliment dels requisits legals, així com altres requisits aplicables a totes les activitats professionals, instal·lacions i serveis prestats.
 • El desenvolupament personal i professional de les persones de la nostra organització.
 • La responsabilitat social en les nostres activitats, per assolir un impacte contrastable en la societat i el medi ambient.

2.1.- Objectius generals

- Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència en el conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individuals de rehabilitació i terapèutiques.

- Proporcionar una bona qualitat de vida a les persones usuàries i atendre totes les seves necessitats individuals, mitjançant els tractaments corresponents.

- Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d'autonomia personal i social.

2.2.- Objectius específics

- Garantir el servei residencial, amb el màxim nivell de qualitat (allotjament, manutenció, acolliment i convivència)

- Establir i aplicar un programa d’activitats adequat a les seves capacitats i habilitats afavorint l’atenció integral i la inclusió social.

- Afavorir les relacions familiars establint una atenció familiar individualitzada.

3.- Serveis que s’ofereixen

El centre ofereix un servei d’acolliment residencial i de centre de dia amb assistència integral en les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència.

3.1.- Serveis de Residència Assistida

La residència ofereix un servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent, que ofereix una atenció d’assistència integral per a persones grans amb dependència a les activitats de la vida diària, amb una supervisió constant, i que té com a objectiu garantir el manteniment del grau d'autonomia personal i social, i facilitar un entorn substitutiu de la llar les 24 hores del dia i per a tots els dies de l’any.

Nombre de places: 52 (48 de públiques i 4 de privades).

Els serveis que presta la residència són els següents:

 • Servei d’allotjament
 • Servei d’àpats/manutenció
 • Servei d’acolliment i convivència
 • Servei de higiene personal
 • Servei d’atenció en les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia
 • Servei de metge
 • Servei d’infermeria
 • Servei d’atenció psicològica
 • Servei de suport social
 • Servei de fisioteràpia
 • Servei d’activitats i tallers
 • Servei de dinamisme sociocultural
 • Servei de bugaderia

3.2.- Serveis de Centre de Dia

El centre de dia es tracta d’un servei d’acolliment diürn destinat a persones grans amb dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar.

Nombre de places: 15 (8 de públiques i 7 de privades).

Els serveis que presta la residència són els següents:

 • Servei d’àpats/manutenció
 • Servei d’acolliment i convivència
 • Servei de higiene personal
 • Servei d’atenció en les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia
 • Servei d’atenció psicològica
 • Servei de suport social
 • Servei de fisioteràpia
 • Servei d’activitats i tallers
 • Servei de dinamisme sociocultural

3.3.- Serveis complementaris

Servei de perruqueria i podologia

Les activitats que es realitzen en el centre pretenen ser divertides per proporcionar poder passar una estona agradable complint alhora els principals objectius:

- Mantenir les condicions mentals, la capacitat de comunicació i la capacitat de relació amb els altres fomentant la participació i integració.

- Estimular els processos cognitius: la memòria, el llenguatge, l’atenció, l’orientació, entre altres.

- Mantenir i millorar la salut física i la capacitat de moviments, millorant així la seva condició física i la seva capacitat d’autonomia.

 

Les activitats que es realitzen són les següents:

- Gimnàs grupal

- Taller de memòria

- Animació sociocultural

- Bingo

- Musicoteràpia

- Estimulació cognitiva

- Taller de cuina

- Taller de pintura

- Manualitats

- Passeig

- Cinema

- Conversa

- Jocs de taula

- Celebració de festes tradicionals

- Sortides

3.4.- Activitats

3.5.- Programa d’atenció individual (PAI)

Es disposa d’un programa d’atenció individual elaborat per l’equip tècnic del centre. Aquests Programes d’atenció Individuals (PAI) presenten un disseny centrat en la persona per a una intervenció rehabilitadora i en ells es defineixen objectius i una intervenció individualitzada. Es tracta de dur a terme una programació de treball sobre els objectius a complir i les estratègies psicosocials d’intervenció dissenyades per aconseguir els objectius establerts i centrats en la persona.

4.- Formes de col·laboració i participació dels usuaris en la millora del servei

Els canals de participació dels ciutadans són diversos:

- Escrits dirigits al servei.

- Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts pel centre.

- Opinions a través dels cercadors.

5.- Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

Per facilitar la comunicació amb els familiars i persones usuàries de Residència Vall del Terri i promoure millores del servei, el centre té establerts tres canals preferents:

- Comunicació amb coordinació i/o l’equip directiu del centre.

- Bústia de queixes i suggeriments.

- Comunicacions dirigides directament al servei a través de les dades de contacte de la pàgina web.

6.- Normativa especifica dels serveis prestats

6.1.- Legislació catalana 

- Estatut d'autonomia de Catalunya, 2006.

DOGC núm. 4680, de 20 de juliol de 2006.

 

Article 18. Drets de les persones grans

 

"Les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractament, sense que puguin ser discriminats a causa de l'edat".

BOE núm. 172, de 20 de juliol de 2006.

 

- Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

DOGC 31 de desembre de 2020, núm. 8307

 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre , de serveis socials de Catalunya.

DOGC núm. 4990, de 18 d'octubre de 2007. BOE núm. 266, de 6 de novembre de 2007.

BOE núm. 266, de 6 de novembre de 2007.

 

- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

DOGC núm. 4691, de 4 d'agost de 2006.

BOE núm. 201, de 23 d'agost de 2006.

 

- Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

DOGC núm. 3926, de 16 de juliol de 2003.

BOE núm. 189, de 8 d'agost de 2003.

 

- Llei 11/2001, de 13 de juliol, d'acolliment familiar per a persones grans.

DOGC núm. 3437, de 24 de juliol de 2001.

BOE núm. 206, de 28 d'agost de 2001.

 

- Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment per a persones grans.

DOGC núm. 3304, de 12 de gener de 2001.

 

DECRETS

 

- Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'entitats, serveis i establiments socials. DOGC núm. 6958 de 17 de setembre de 2015.

 

- Decret 31/2014, d'11 de març, del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

DOGC núm. 6581, de 13 de març de 2014.

 

- Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d'acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.

DOGC núm. 3940, de 5 d'agost 2003.

 

- Resolució BEF/3622/2003, de 4 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 8 d'octubre de 2003, pel qual s'estableix la Carta de drets i deures de la Gent Gran de Catalunya.

DOGC núm. 4021, d'1 de desembre de 2003.

 

ORDRES

- Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de Serveis Socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

DOGC 29 d'abril de 2014, núm. 6612.

 

- Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s'actualitzen els criteris funcionals dels serveis de centres residencials per a gent gran de la Cartera de Serveis Socials.

DOGC 26 de febrer de 2014, núm. 6570.

 

- Protocol marc i orientacions d'actuacions contra els maltractaments a la gent gran.

6.2.- Legislació estatal

- Constitución Española, 1978.

BOE núm. 311, de 29 de desembre de 1978.

 

Article 50.

"Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure".

- Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

BOE núm. 65, de 16 de març de 2013.

 

- Llei 4/2005, de 22 d'abril, sobre els efectes en les pensions no contributives dels complements atorgats per les comunitats autònomes.

BOE núm. 97, de 23 d'abril de 2005.

 

- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2006.

6.3.- Drets de les persones beneficiaries del servei

(Extrets del Reglament de Règim Intern del Centre)

 

ARTICLE 19è.- Tot usuari té dret a la informació; a rebre voluntàriament el servei social que correspongui, a la intimitat personal (s’entén que l’ús d’una habitació compartida no limita aquest dret); a considerar a la residència com el seu domicili a tots els efectes; a la continuïtat de les condicions contractades, llevat les variables previstes en aquest reglament; a la tutela davant les Autoritats Públiques i a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per les lleis vigents.

ARTICLE 20è.- Previ lliurament del corresponent rebut, la residència es farà dipositària de quant diner metàl·lic lliuri l’usuari per la seva custòdia. Per poder retirar el dipòsit abans esmentat, es requerirà la presentació del resguard de dipòsit. La residència no es fa responsable de la pèrdua d’objectes de valor que no es dipositin en la forma prevista anteriorment. Reservant-se el centre, el dret a rebutjar, quantitats massa elevades u objectes de gran valor econòmic, per motius de seguretat.

ARTICLE 21è.- El resident serà tractat per part de tot el personal de l’establiment amb absoluta consideració.

ARTICLE 22è.- El resident té dret a continuar mantenint, per part de l’usuari, la relació amb la seva família amb la major fluïdesa possible, així com també amb el seu entorn social i afectiu, afavorint la comunicació amb l’exterior de l’establiment.

ARTICLE 23è.- El resident té dret a rebre informació general de la residència en relació als aspectes que l’inclouen i interessen, així com de tots els serveis socials, en els quals podrà participar democràticament bé de forma personal, bé mitjançant el seu representant legal, quan així ho estableixi la norma reguladora.

ARTICLE 24è.- Mantenir la privacitat, mitjançant el secret professional de totes aquelles dades personals que figurin als seus expedients o historials.

ARTICLE 25è.- El resident podrà tenir en l’entorn més proper els objectes i pertinences de més valor emocional.

ARTICLE 26è.- El resident té dret a ser tingut en compte la seva situació personal i familiar.

ARTICLE 27è.- El resident té dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l’establiment i que aquestes siguin estudiades i respostes.

ARTICLE 28è.- El resident té dret a morir amb dignitat i acompanyat dels seus éssers estimats a ser possible.

ARTICLE 29è.- El resident té dret a la llibertat i a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o retenció física o farmacològica, sense cap prescripció mèdica i supervisió constant, llevat casos de perill imminent per a la seguretat física de l’usuari o de terceres persones.

ARTICLE 30è.- La residència té a la disposició dels clients, familiars, responsables o representants, unes fulles de reclamacions.

6.4.- Deures de les persones beneficiaries del servei

(Extrets del Reglament de Règim Intern del Centre)

 

ARTICLE 31è.- El resident i la persona responsable són obligats a facilitar la percepció del servei i en especial a:

 1. a) Respectar i facilitar la convivència.
 2. b) Complir allò disposat en el present Reglament de Règim Intern i en els terminis del contracte subscrit.
 3. c) Abonar puntualment el preu pactat.
 4. d) A informar de qualsevol variació que existeixi respecte de les dades titularitat de l’usuari/a o de la tercera persona que el representi amb la finalitat de garantir el principi de qualitat de les dades previst a l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En quant a les sortides i absències, haurà de comunicar-les amb suficient antelació.

ARTICLE 32è.- Incompliment de les obligacions: L’incompliment per part de l’usuari i de la persona responsable de les obligacions en l’article anterior podrà suposar la resolució del contracte i per tant l’acabament de la prestació de serveis, i fent-ho saber al Servei d’Inspecció i Registre de la Secretaria General del departament d’Acció Social i Ciutadania.

ARTICLE 33è.- Queda prohibit fumar fora dels llocs reservats per a aquesta finalitat.

ARTICLE 34è.- Serà també causa de suspensió de la prestació del servei:

 1. Pertorbació del normal funcionament de la residència per part de l’usuari o de la persona responsable del mateix.
 2. Ebrietat habitual o drogaaddicció.
 3. La desídia i abandonament de la seva higiene personal, negant-se a rebre l’assistència del personal del centre.
 4. Negar-se o impedir que es faci la neteja diària de la seva habitació.
 5. L’intent o assajament sexual o d’altre tipus a qualsevol usuari o personal del centre.
 6. Quan l’estat psíquic de l’usuari impedeixi la normal convivència i requereixi a judici del responsable sanitari del centre el seu trasllat a un centre especialitzat.
 7. Mal tractes al personal o als clients.

ARTICLE 35è.- Els usuaris o familiars d’aquell resident que cesi en aquest caràcter (per qualsevol causa), hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i béns de qualsevol tipus, en l’improrrogable termini de 7 dies següents a la baixa, llevat cas de força major, entenent-se que en cas contrari, el centre podrà fer l’ús que estimi pertinent dels béns abans esmentats.

 

Data d’elaboració de la Carta de Serveis: 28/07/2022

Darrera actualització: 30/11/2023

Persona responsable de l’actualització: Direcció Tècnica

Residència Vall del Terri

En línia

Residència Vall del Terri

Benvinguts a Residència Vall del Terri!
Deixeu el vostre missatge i us respondrem al més aviat possible. Gràcies!

05:42